پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فرم ثبت پیشنهادات
  تاریخ ثبت پیشنهاد :  1399/04/23
  نام پیشنهاد :  
  توضیح مختصری درمورد پیشنهاد خود حداکثر در 20 کلمه بنویسید:  
  واحد مربوطه :  
  آیا در سامانه پیشنهادات وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی  به آدرس(http://sus.behdasht.gov.ir) پیشنهاد خودرا ثبت کرده اید؟ (مخصوص پرسنل دانشگاه)  
  درصورت تمایل مشخصات خودراثبت کنید:
  نام ونام خانوادگی :  
  شماره تماس :  
  ایمیل:  
  ثبت

V5.4.0.0