مجموعه آموزشی داوطلبان سلامت

اچ آی وی ،ایدز (مشاهده)

اشکال دارویی وروش استفاده از آن(مشاهده)

اهدای خون (مشاهده)

آشنایی با بیماری های منتقله از ناقلین(مشاهده)

آشنایی ومقابله با آنفلوانزای جدید (مشاهده)

آمادگی در مقابل مخاطرات طبیعی (مشاهده)

بهداشت حرفه ای(مشاهده)

بهداشت دهان ودندان(مشاهده)

بهداشت مواد غذایی(مشاهده)

بیماری های زنان (مشاهده)

بیماری قند-دیابت(مشاهده)

پیشگیری وکنترل سرطانها(مشاهده)

ترویج تغذیه با شیر مادر جدید (مشاهده)

ترویج تغذیه با شیر مادر(مشاهده)

دفع بهداشتی زباله(مشاهده)

راهنمای فعالیت رابطان سلامت جدید(مشاهده)

راهنمای فعالیت رابطان سلامت قدیم (مشاهده)

راهنمای برگزاری کارگاه آموزشی مربیان(مشاهده)

روش آموزشی رابطین  بهداشت کتاب مربیان(مشاهده)

مراقبت از نوزادان (مشاهده)

سرطان پستان(مشاهده)

سل(مشاهده)

سوء مصرف مواد (مشاهده)

شیوه زندگی سالم در میانسالان (مشاهده)

مراقبت پس از زایمان(مشاهده)

مراقبت پیش از بارداری(مشاهده)

مقاومت به آنتی بیوتیک ها (داروهای ضد میکروبی)(مشاهده)

یائسگی(مشاهده)

 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0