مطالب آموزشی تخصصی

آموزش کمک های اولیه به کارکنان (مشاهده)

امور آزمایشگاهها

دیابت (مشاهده)

کشت وجدا سازی سالمونلا وشیگلا از مدفوع(مشاهده)

اصول کنترل کیفیت درآزمایشگاه مالاریا(مشاهده)

روشهای تشخیص آزمایشگاهی مالاریا(مشاهده)

مدیریت امن وایمن نمونه های مشکوک به سل(مشاهده)

(مشاهده)infection controls  on tb labs.pptx [repaired]97

tb lab diagnosis (مشاهده)

qc in direct smear tb labs97(مشاهده)

(مشاهده)smearquantificationexercise

سلامت نوجوانان ،جوانان ومدارس

پایگاه تغذیه سالم مدارس (مشاهده)

بهبود تغذیه

برنامه تغذیه(مشاهده)

سند ملی تغذیه وامنیت غذایی(مشاهده)

طرح معرفي سبدهاي غذايي در بحران(مشاهده)

آنتروپومتری(مشاهده)

آماروتحلیل عملکرد

کارگاه کدگذاری بامثال (مشاهده)

كارگاه علل زمینه مرگ (مشاهده)

طبقه بندی بین الملی بیماریها ومشکلات بهداشتی (مشاهده)

سلامت کار

راهنماي ثبت معاينات سلامت شغلي درسامانه جامع بازرسي مرکزسلامت محيط وکارويژه پزشکان ) (1)(مشاهده)

راهنماي ثبت معاينات سلامت شغلي درسامانه جامع بازرسي مرکزسلامت محيط وکارويژه پزشکان )(2)(مشاهده)

راهنماي ثبت بازرسي بهداشت حرفه اي و سنجش عوامل زیان آور محیط کار(مشاهده)

چک ليست هاي بهداشت حرفه اي وايمني(مشاهده)

دفترچه برنامه عملياتي پسماند(مشاهده)

روش هاي سنجش ،معيارهاي انتخاب وارزشيابي ارگونومي(مشاهده)

ارگونومی در بیمارستان(مشاهده)

فيلتراسيون هوادربيمارستانها(مشاهده)

عوامل زيان آورشيميايي وفيزيكي بيمارستان(مشاهده)

تجهيزات حفاظت فردي دربيمارستان(مشاهده)

اصول کاربردی کنترل صدا(مشاهده)

نمونه برداري ازآلاينده هاي هوا(مشاهده)

مديريت بحران ونحوه واکنش درشرايط اضطراري(مشاهده)

پیشگیری از بیماری های ناشی از کار(مشاهده)

آناليزحوادث به روشtripodوbeta (مشاهده)

سلامت محیط

استانداردهای ملی پیوست سلامت(مشاهده)

آلودگی هوای درون(مشاهده)

تکالیف وزارت(مشاهده)

چگونه از اثرات ریزگردها بر سلامت خود بکاهیم؟(مشاهده)

دانستنی هایی درباره تاندر استورم(مشاهده)

دستورالعمل پایش و نظارت در برنامه ابتکارات جامعه محور(مشاهده)

راهنمای ارزیابی سلامت طرح های مشمول(مشاهده)

راهنمای آموزشی مدل تونمندسازی جوامع روستایی(مشاهده)

راهنمای محاسبه و اعلام شاخصهای پرتوهای فرابنفش(مشاهده)

راهنمای نظارت بر سامانه های آب آشامیدنی(مشاهده)

زباله های مراکز بهداشتی  درمانی(مشاهده)

طبقه بندی پسماندها برای بازرسین(مشاهده)

کتاب الودگی هوا و سلامت انسان(مشاهده)

کلرسنجی و ثبت نتایج در سامانه(مشاهده)

محافظت از خود در برابر پرتو فرابنفش(مشاهده)

موازین ایمنی لامپهای کم مصرف(مشاهده)

کتاب گایدلاین آموزشی

جلد1

cbi-1(مشاه ده)

cbi-2(مشاه ده)

cbi-3(مشاه ده)

جلد2

cbi-4(مشاه ده)

جلد3

cbi-5(مشاه ده)

cbi book(مشاه ده)

سلامت نوجوانان ،جوانان ومدارس

محتوای آموزشی دهان ودندان (مشاه ده)

ارتقاء فعالیت بدنی (مشاه ده) 

بلوغ پسران (مشاه ده)

بلوغ دختران (مشاه ده)

پدیکلوز (مشاه ده)

سلامت روان (مشاه ده)

فصل اول و فصل پنجم جهت آموزش تغذیه استفاده گردد.(مشاه ده)

طرح مداخلات آموزشی

تغذیه (مشاهده)

تفاهمنامه(مشاهده)

خشونت(مشاهده)

دخانیات (مشاهده)

سوانح وحوادث(مشاهده)

فعالیت کششی(مشاهده)

سلامت دهان ودندان

آموزش سامانه سیب (مشاهده)

گزیده نکات بالینی و پمفلت آموزشی در مدیریت مراکز درمانی دندانپزشکی در شرایط اپیدمی کرونا ویروس (مشاهده)

رضایت نامه بیماران در دوره کرونا(مشاهده)

دستورالعمل چگونگی فعالیت مطبها در دوره همه گیری کووید 19(مشاهده)

دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات دندانپزشکی و حرف وابسته در دوره همه گیری کووید-19(مشاهده)


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0