شنبه 24 خرداد 1393

فرم های مورد نیاز شرک های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ایv      فرم بررسی فضای فیزیکی شرکت ارائه خدمات بهداشت حرفه ای(مشاهده)

v      فرم تایید صلاحیت شرکت مهمان برای خدمات بهداشت حرفه ای(مشاهده)

v      فرم تعهد نامه مسئول فنی شرکت های خصوصی بهداشت حرفه ای(مشاهده)

v      فرم ثبت مشخصات دستگاه ها و تجهیزات فنی موجود در شکت های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای(مشاهده)

v      فرم درخواست صدور مجوز برای شرکت ارائه دهنده خدما بهداش حرفه ای(مشاهده)

v      فرم مشخصات موسس،موسسین،مدیر عامل و هیئت مدیره شرکت(مشاهده)

v      فرم مشخصات نیروهای تخصصی شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای(مشاهده)

v      گواهی تایید صلاحیت مسئول فنی بهداشت حرفه ای شرکت خصوصی(مشاهده)

v      مدارک لازم جهت صدور مجوز شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای(مشاهده)

v      مدارک لازم جهت مسئول فنی شرکت ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای(مشاهده)

v      مدارک مورد نیاز جهت ارائه به کمیته صدور مجوز شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای(مشاهده)

دستور عمل جدید شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای(مشاهده)


روش اجرایی دستورالعمل شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای(مشاهده)

پنجشنبه 30 خرداد 1398   05:39:04
نظر شما در رابطه با مطالب ارائه شده در پورتال معاونت چیست؟
   
عالی
خوب
متوسط
ضعیف


بيشتر

تصویر ها