دوشنبه 2 بهمن 1391

این واحد شامل برنامه ریزی ، نظارت وپایش  از واحدهای محیطی می باشد وخدمات در ارتباط مستقیم با ارباب رجوع در واحدهای محیطی نظیر ستاد مراکز بهداشت شهرستان ومراکز بهداشتی درمانی ارائه می گردد.

پنجشنبه 30 خرداد 1398   05:40:01
نظر شما در رابطه با مطالب ارائه شده در پورتال معاونت چیست؟
   
عالی
خوب
متوسط
ضعیف


بيشتر

تصویر ها