دوشنبه 2 بهمن 1391

این واحد شامل برنامه ریزی ، نظارت وپایش  از واحدهای محیطی می باشد وخدمات در ارتباط مستقیم با ارباب رجوع در واحدهای محیطی نظیر ستاد مراکز بهداشت شهرستان ومراکز بهداشتی درمانی ارائه می گردد.

دوشنبه 2 ارديبهشت 1398   02:49:48
نظر شما در رابطه با مطالب ارائه شده در پورتال معاونت چیست؟
   
عالی
خوب
متوسط
ضعیف


بيشتر

تصویر ها