يكشنبه 14 تير 1394
خانم دکتر زهرا عطایی  
PharmD/Pharmaceutics PhD
 ایمیلzataie@abzums.ac.ir
شماره تماس : 32567176(026)
برنامه زمانبندی حضور در دانشکده 

رزومه


خانم دکتر طیبه قاری 
PharmD/Pharmaceutics PhD
 
tayebehghari@abzums.ac.ir :Email
شماره تماس :
32567176(026)
برنامه زمانبندی حضور در دانشکده 
رزومهخانم دکترفرانک سلمان نژاد
PharmD/Pharmaceutics PhD
f.salmannejad@abzums.ac.ir:Email
شماره تماس :
32567176(026)
برنامه زمانبندی حضور در دانشکده 
رزومه

سه‌شنبه 1 مرداد 1398   13:49:26