شنبه 30 دي 1391

 

 شماره تماس مستقیم: 32548767

 

واحد بهداشت دهان ودندان :

   واحد بهداشت دهان و دندان با هدف تأمین ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت دهان و دندان در جمعیت تحت پوشش در قالب سیستم شبکه بهداشتی به جامعه ارائه خدمت می نماید . در این راستا کودکان زیر 12 سال و زنان باردار جزء گروه هدف این واحد تعریف شده که به لحاظ آسیب پذیری این گروهها الویت ارائه خدمات برای آنان ، جزو شرح وظایف دندانپزشکان و بهداشت کاران دهان و دندان شاغل در مراکز بهداشتی درمانی می باشد .

 آموزش بهداشت دهان و دندان با هدف بالا بردن سطح آگاهی عمومی( رسیدن به این باور مهم که پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان از درمان آنها از لحاظ هزینه ووقت و حفظ سلامتی بدن به صرفه تر می باشد ) و فرهنگ سازی در بین گروههایی ازافراد جامعه برنامه ریزی شده که بیشتر دچار آسیبهای دهان و دندان می گردند.

رزومه کارشناس مسوول بهداشت دهان و دندان

 

 دکتر محمد ناصری

سمت: کارشناس مسئول واحد بهداشت دهان ودندان

دکتر محمد   نا صری

جراح    دندانپزشک

متولد :1347                متأ هل ،  دارای دو فرزند

 جراح    -   دندانپزشک                         شماره نظام پزشکی   118225

دانشگاه محل تحصیل : علوم پزشکی شهید بهشتی            

سال فراغت از تحصیل : 1387

سوابق اجرایی:

دبیر شورای نمایندگان دانشجویان دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی در دوران تحصیل .

کارشناس واحد بهداشت دهان و دندان مرکز بهداشت کرج.

ریاست مرکز بهداشتی درمانی ولد آباد کوچک.

ریاست مر کز بهداشتی درمانی ولی عصر فردیس.

ریاست بیمارستان ثار الله مهر شهر کرج.

عضو کمیته راه اندازی و تجهیز دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز .

معاونت پشتیبانی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز.

معاونت پشتیبانی دانشکده پیرا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز.

عضوشورای آموزش و پرورش شهرستان کرج.فردیس و استان البرز.

ریاست انجمن اولیاءو مربیان مدارس کرج .

مسئول امور اجرایی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز .

معاون اداری و مالی دانشکده دندانپزشکی البرز.

 مربی و مدرس دانشکده دندانپزشکی البرز.

 عضو هیئت مدیره ، دادیار و معاون اداری مالی سازمان نظام پزشکی شهرستان فردیس.

مسؤل امور دندانپزشکی  و بازرس  نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان فردیس.

کارشناس مسؤل سلامت دهان و دندان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی البرز.

  فعالیت های واحد بهداشت دهان ودندان

 

 فعالیت های آموزشی:

 واحد بهداشت دهان ودندان جهت افزایش آگاهی پرسنل مرتبط بافعالیتهای بهداشت دهان ودندان (دندانپزشکان، بهداشت کاران دهان دندان،رابطین بهداشتی و کارشناسان بهداشت خانواده و مربیان بهورزی ،مربیان بهداشت آموزش و پرورش) هر ساله برنامه های آموزشی خاصی را اجرا می کند که در نهایت باعث افزایش آگاهی گروه های هدف و سایر افراد جامعه می شود.

  

 فعالیت اجرایی:

 جهت ارائه خدمات بهداشت دهان دندان به گروه های هدف و سایر افرادجامعه فعالیتهای اجرایی زیر از طرف واحد بهداشت دهان و دندان انجام می گیرد:

v       نظارت، پایش و ارزشیابی

v       بازدید و پایش منظم از واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشت دهان و دندان

v       تامین مواد مصرفی و تجهیزات

v       ثبت آمار و گزارش دهی

  

 فعالیت های پژوهشی

v       اجرای برنامه های پژوهشی و تحقیقاتی کاربردی در صورت لزوم

v       شرکت در طرح های تحقیقاتی

 طرحها و تحقیقات‌ :

 

v       تحقیق‌ کشوری‌ و بررسی‌ شاخص‌ DMFT در گروههای‌ سنی‌ 3 ، 6 ، 9 و 12 ساله

v       طرح‌ ملی‌ دانش‌آموزان‌ ابتدایی‌ و برنامه‌ کشوری‌ بهداشت‌ دهان‌ و دندان‌

v       طرح‌ بررسی‌ وضعیت‌ سلامت‌ لثه‌ در افراد 35 تا 43 و 15 تا 19 ساله

v       تحقیق‌ کشوری‌ و بررسی‌ شاخص‌ DMFT در گروههای‌ سنی‌ 3 ، 6 ، 9 و 12 ساله

v       تحقیق‌ کشوری‌ و بررسی‌ شاخص‌ DMFT در گروههای‌ سنی‌ 3 ، 6 ، 9 و 12 ساله‌انجام‌ گردید . زمان‌ اجرای‌ طرح‌ ابتدای‌ سال‌ 74 ومدت‌ اجرا 5 سال‌ بوده‌ است. طبق اعلام دفتر بهداشت دهان و دندان در شهریور 74 - DMFT کودکان 12 ساله ایرانی 02/2 برآورد شده است. 77% موارد پوسیدگی مربوط به اولین دندان آسیای بزرگ دایمی استکه در سن 6-7 سالگی می روید. کودکان ایرانی، 3 سالگی را با حدود 2 دندان شیری پوسیده ، پر شده یا افتاده سپری می کنند. در طول 3 سال بعد 3 دندان دیگر آنها نیزاز بین می رود . 6 سالگی را با 5 دندان شیری خراب می گذراند. از هر 5 کودک ایرانی که 6 سالگی را پشت سر می گذارد یکی از آنها یک دندان دایمی خراب شده دارد. در مقطع 9 سالگی رقم فوق 5 برابر و سه سال بعد ( 12 سالگی ) این رقم 5/1 برابر می شود. به عبارت دیگر کمتر از 20% کودکان ایرانی در فاصله 6 تا 10 سالگی تمام دندانهای شیری خود را سالم به مقصد می رسانند و آنها را تا 12 سالگی به تدریج با دندانهای دایمی معاوضه می کنند. همچنین متاسفانه کمتر از 60% بچه های ایرانی تا 12 سالگی توانسته اند تمام دندانهای دایمی خود را به سلامت نگه دارند. از نظر پوسیدگی دندانهای شیری در گروه سنی 6 و 9 سال در کشور، این استان ضعیف ترین میزان را به خود اختصاص دادهاست. کمتر از 50% بچه های این استان از مسواک استفاده می کنند. طبق آخرین گزارش کشوری در گروه سنی 12 ساله کاهش 25 درصدی DMFT از 02/2 در سال 74 به 5/1 در سال 77مشاهده شده است. ا ین طرح تحقیقاتی به عنوان طرح تحقیقاتی نمونه در جشنواره تحقیقات پزشکی رازی انتخاب و شایسته دریافت لوح تقدیر توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران شناخته شد.

v       طرح‌ ملی‌ دانش‌آموزان‌ ابتدایی‌ و برنامه‌ کشوری‌ بهداشت‌ دهان‌ و دندان‌

v       طرح ملی دانش آموزان ابتدایی و برنامه کشوری بهداشت دهان و دندان. برای پوشش مراقبتهای بهداشت دهان و دندان به گروه هدف 6 تا 12 ساله، دفتر بهداشت دهان و دندان با همکاری وزارت آموزش و پرورش طرح فوق را تصویب و از سال 77 به مرحله اجرا گذاشت.

این برنامه از سه بخش عمده تشکیل شده است:

1)       آموزش

2)      پیشگیری

3)      درمان

 

 آموزش:

 در این طرح اساس آموزشها بر موارد زیر متمرکز می گردد:

 الف- مسواک زدن صحیح و مرتب دندانها و استفاده از خمیر دندان فلوراید دار

 ب- تغذیه سالم دانش آموزان در ساعات تفریح

 ح- کاهش تکرار مصرف مواد قندی

 

 پیشگیری:

 با توجه به وسعت بیماریهای دهان و دندان و شیوع بالای آن در بین اقشار مختلف جامعه در حال حاضر پیشگیری از پوسیدگی و مقاوم نمودن دندانها با اولویت گروههای هدف منظور نظر می باشد.

  - بررسی آبهای منطقه از نظر میزان فلوراید آب با همکاری بهداشت محیط

  - در اختیار گذاشتن دهان شویه سدیم فلوراید

 

 درمان:

 در راستای ارائه خدمات به دانش آموزان مقرر گردید ترمیم با اولویت دندانهای 6کشیدن فلوراید تراپی و ... با حداقل هزینه انجام پذیرد.

پنجشنبه 6 تير 1398   10:50:43
نظر شما در رابطه با مطالب ارائه شده در پورتال معاونت چیست؟
   
عالی
خوب
متوسط
ضعیف


بيشتر

تصویر ها