پنجشنبه 5 بهمن 1391

برنامۀ کشوری مراقبت عوارض ناخواسته ایمنسازی ( AEFI )

 پیامدیاعارضه ای است که بعد از ایمن سازی به وجود آمده وعقیده بر آن است که علت آن ایمن سازی است.

 مراقبت عوارض نامطلوب پس از ایمن سازی به مفهوم پایش سلامت ایمن سازی است و به اعتبار برنامه ایمن سازی کمک می کند

 با اجرای این برنامه عوارض نامطلوب پس از ایمن سازی به خوبی مدیریت شده و ازانجام اقدام نامناسب در مورد گزارشات دریافتی که می توانند موجب مسایل اجتماعی شوندجلوگیری می نماید.

 طبقه بندی AEFI

1)      واکنش به واکسن ( واکنش ناشی از ماهیت خود واکسن)

2)     تباه در برنامه (عارضه بعلت خطا در مراحل ایمن سازی)

3)    هم زمانی واقعه ( عارضه بطور تصادفی بعد از ایمنسازی رخ داده و ربطی به واکسیناسیون ندارد)

4)    واکنش به تزریق (عوارضی که به دلیل اضطراب و تشویش در اثر ترس و یا درد ناشی ازتزریق بوده وبه واکسن مرتبط نمی باشد)

نا شناخته (عوارضی که دراثر عوامل ناشناخته ایجاد می شوند)

پنجشنبه 30 خرداد 1398   06:24:50
نظر شما در رابطه با مطالب ارائه شده در پورتال معاونت چیست؟
   
عالی
خوب
متوسط
ضعیف


بيشتر

تصویر ها