اخبار و اطلاعیه ها
9148

9146

9156

9154

9152
راه اندازی آزمایشگاه ایدز(HIV)

موضوع : راه اندازی آزمایشگاه Hiv

 

ایدز یک بیماری کشنده است که توسط ویروس Hivایجاد می شود .با ورود این ویروس به بدن قدرت دفاعی بدن روز بروز کاهش و هر میکروبی فرصت بیمار کردن فرد را پیدا می کند.

اهمیت خطر بیماری ایدز از همه بیماریهای عفونی بیشتر است . بدلیل اهمیت این بیماری اول دسامبر بنام روز جهانی مبارزه با ایدز نامگذاری شده است .

همانطور که میدانید لنفوسیت هایی با مارکر CD4راعموما با عنوان سلولهای Thelperشناسایی می شوند .که عمدتا با فعالکردن لنفوسیت های B ویا ما کروفاژ ها سبب از بین بردن عوامل عفونی می شوند .            

TCD4ها از مهمترین گروه سلولی تحت تاثیر ویروسHivمی باشند. این ویروس با اتصال به های سطح سلول وارد این گروه از

لنفوسیت ها شده وشروع به همانند سازی می نماید ودر نتیجه باعث از بین رفتن این سلولها وکاهش تعداد آنها می شوند .

اندازه گیری CD4 ها اندیکاتور مهمی برای ارزیابی میزان تاثیر درمان در پیشرفت بیماری به سوی فاز نهایی ایدز می باشد .نمونه مورد نیاز برای این تست خون تام که روی ضد انعقاد EDTAگرفته شده است می باشد. اشساس اندازه گیری سلولها نیز بر پایه روش فلوسایتومتری استوار می باشد.

آلودگی با این ویروس صدمات جبران ناپذیری را به سیستم بهداشتی درمانی تحمیل می کند . در سیستم بهداشتی استان البرز آزمایشگاه تشخیص Hiv(ایدز) ,وشمارش CD4 وجود نداشت .امسال با تلاش مسئولان محترم بهداشت آزمایشگاه Hivبا صرفه جویی مبلغ حداقل چهل میلیون تومان در سال راه اندازی گردیدکه آماده ارائه خدمات ذیل می باشد.

1-     تشخیص به روش الیزا

2-  شمارش CD4به روش فلو سایتو متریک

آدرس : میدان آزادگان ،ابتدای بلوار45متری کاج ،ابتدای خیابان تختی ، مرکز بهداشتی-درمانی شهید سبزه پرور، آزمایشگاه ایدز

تلفن :32522415

 
پنجشنبه 30 خرداد 1398   05:56:41