دوشنبه 19 فروردين 1392

بسمه تعالی


نام و نام خانوادگی:
دکترافسون تیزویر

مدرک تحصیلی:پزشک و دکترای تخصصی آموزش -بهداشت و ارتقای سلامت(MD & PhD)

شماره تماس مستقیم:32548480

 

شرح وظایف معاون فنی معاونت بهداشتی

الف ) شرح وظایف کلی :

مشارکت و همکاری با معاون محترم بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان در فعالیت های مربوط به

برنامه ریزی

سازمان دهی

گزارش دهی و جمع آوری اطلاعات
نظارت ، پایش و ارزشیابی

هماهنگی های درون و بین بخشی

 

ب) جزئیات شرح وظایف

1- شناخت خصوصیات جغرافیایی و جمعیتی استان و شناسایی مسائل محلی و منطقه ای و بررسی راه های عملی حل مشکلات

2- همکاری با معاون بهداشتی در زمینه آشنایی کامل با برنامه های کشوری با تاکید بر انتخابات مناسب ترین روشه ای اجرایی در استان

3- مشارکت در تهیه برنامه های راهبردی و استراتزیک و عملیاتی حوزه سلامت در سطح استان

4- مطالعه و بررسی نیازهای واحدهای تابعه و ارائه راه حل مناسب جهت توزیع امکانات

5- مشارکت در انتخاب فنی ، تخصصی و توزیع متناسب متقاضیان اشتغال یا انتقال و اقدام برای استمرار تامین نیروی انسانی کارآمد

6- هماهنگی و نظارت جهت آموزش و ارتقای دانش و مهارت نیروی انسانی

7- نظارت و هدایت کلیه برنامه های فنی واحدهای تحت پوشش معاونت بهداشتی استانی و شهرستانی

8- دریافت و بررسی گزارش های رسیده از واحدها و شبکه های بهداشتی درمانی تابعه و نظارت بر تهیه گزارشات نهایی واحدهای مافوق و همچنین نظارت بر تهیه بازخوراند منساب در راستای ارتقای کمی و کیفی فعالیت واحدهای پیشگفت در چارچوب قوانین و دستورالعمل های کشوری

9- جمع آوری و دسته بندی اطلاعات ، آمارها و شاخص های مورد نیاز جهت برنامه ریزی و اجرای برنامه های آتی استان و ارتقای شاخص های سلامت استان

10- مشارکت در تهیه و تطبیق دستورالعمل ها ، پروتکل های بهداشتی درمانی ،آموزشی و پژوهشی از طریق کمیته های علمی

11- نظارت بر تهیه و تدوین متون ، جزوات و ووسایل کمک آموزشی جهت آموزشهای بدو و حین خدمت وبازآموزی ها

 

12- نظارت و پایش اجرای برنامه های آموزشی

13- مشارکت در برنامه ریزی پایش ادواری مدیریتی و سایر سطوح و به کار گیری نتایج حاصل از پایش ها در برنامه ریزی های آتی و نیز اقدامات لازم برای رفع مشکلات

14- نظارت بر برقراری هماهنگی های لازم بین احدهای تابعه و وزارت متبوع

15- برقراری هماهنگی های لازم بین واحدهای تابعه و سایر واحدهای دانشگاه

16- جستجوی راه حل های مناسب و کاربردی جهت جلب هماهنگی بخش های موثر در سلامت و توسعه و ارتقای سطح بهداشت جامعه

17- نظارت بر اشتراک دستاوردهای سلامت معاونت بهداشتی با سایر بخش های موثر در سلامت جامعه

18- برنامه ریزی و هماهنگی جهت توسعه کمی و کیفی خدمات بهداشتی و سایر خدمات مرتبط در چار چوب قوانین و دستورالعمل های کشوری

19- نظارت بر فعالیت های پژوهشی حوزه معاونت بهداشتی در جهت انجام پژوهش های مناسب و کاربردی

پنجشنبه 6 تير 1398   10:49:01
نظر شما در رابطه با مطالب ارائه شده در پورتال معاونت چیست؟
   
عالی
خوب
متوسط
ضعیف


بيشتر

تصویر ها